audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Nový štandard IFRS 16 - Lízingy

23.8.2017 12:31

Takmer po desiatich rokoch je vydaná nová úprava lízingov podľa IFRS, ktorej účinnosť bude od 1.januára 2019. Na základe harmonogramu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sa očakáva schválenie pre použitie v EÚ v roku 2017. Cieľom tohto nového štandardu IFRS 16 je priblíženie so štandardmi US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles).

K dátumu prechodu (1.1.2019) medzi starou úpravou lízingov (IAS 17, IFRIC 4, SIC-15, SIC-27) a novou úpravou (IFRS 16) nie je nutné prehodnocovať staré zmluvy, či spĺňajú vymedzenie lízingu podľa IFRS 16. Rozpoznanie lízingu podľa IFRS 16 sa uskutoční len pre nové lízingové zmluvy, resp. pre pozmenené zmluvy po dátume prechodu na nový štandard.

Lízing je definovaný ako zmluva alebo časť zmluvy, ktorá poskytuje právo kontrolovať používanie identifikovaného aktíva počas určitého obdobia za odplatu.

IFRS 16 zásadne mení prístup k vykazovaniu lízingových zmlúv u nájomcu a upresňuje úpravu lízingu u prenajímateľa.

Nájomca:

·         už nerozlišuje lízingové zmluvy na finančný a operatívny lízing

·         posudzuje, či zmluvy o nájme obsahujú lízing alebo nie

·         všetky lízingy budú súčasťou Súvahy

Prenajímateľ:

·         rozlišuje lízingové zmluvy na finančný a operatívny lízing

·         platia klasifikačné príklady a indikátory zahrnuté v IAS 17

Ako sa zmeny prejavia u nájomcu?

Výkaz o finančnej situácii (Súvaha) – predmet lízingu sa bude vykazovať v aktívach ako aktívum s právom na používanie („right of use asset“) a súčasne ako záväzok z lízingu

 

IAS 17

IFRS 16

 

finančný lízing

operatívny lízing

všetky lízingy

aktíva

ÁNO

NIE

ÁNO

záväzky

ÁNO

NIE

ÁNO

bilančná suma

 

 

ZVÝŠENIE

mimosúvahové položky

NIE

ÁNO

NIE

 

Na základe tabuľky uvedenej vyššie bude mať táto zmena dopad na tie účtovné jednotky, ktoré momentálne vykazujú významné lízingy na podsúvahových účtoch (t.j. majú operatívne lízingy).   

Výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného výsledku – súčasný náklad na operatívny lízing bude nahradený odpismi aktíva s právom na používanie a úrokmi kalkulovanými zo záväzku z lízingu.

 

 

 

IAS 17

IFRS 16

 

finančný lízing

operatívny lízing

všetky lízingy

prevádzkové náklady

NIE

ÁNO

NIE

EBITDA

 

 

ZVÝŠENIE

Odpisy

ÁNO

NIE

ÁNO

prevádzkový zisk

 

 

ZVÝŠENIE

finančné náklady

ÁNO

 NIE

ÁNO

 

Na základe tabuľky uvedenej vyššie sa zmenia finančné ukazovatele – zhorší sa ukazovateľ úverová zaťaženosť a úrokové krytie (z dôvodu zvýšenia finančných nákladov) a na druhej strane sa zlepšia ukazovatele ziskovosti z dôvodu zníženia prevádzkových nákladov (napr. EBITDA – zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi hmotného a nehmotného dlhodobého majetku). Mnohí klienti majú schému odmeňovania svojich vedúcich zamestnancov naviazanú práve na pozitívny trend tohto ukazovateľa. 

Prehľad peňažných tokov (Cash Flow statement) – splátka záväzku z lízingu a platené úrokové náklady sa vykáže vo finančnej, prípadne v prevádzkovej činnosti

Nový štandard IFRS 16 ponúka nájomcovi aj možnosť využitia voliteľných výnimiek (nie povinných), na základe ktorých môže zadefinované aktívum posúdiť ako v súčasnosti zadefinovaný operatívny lízing podľa IAS 17:

Krátkodobé lízingy:

·         lízingy s dobou trvania menej ako 12 mesiacov bez kúpnej opcie (t.j. možnosti odkúpenia)

·         posudzuje sa na základe triedy podkladových aktív, t.j. zoskupenia podobných aktív

·         modifikácia lízingu alebo pozmenenie doby trvania lízingu sa považuje za nový lízing

Lízing aktív malých hodnôt (tzv. drobný majetok):

·         predpokladá sa aktívum v hodnote nižšej ako 5.000 $ (je to odporúčaná hodnota, ktorú si ale každá účtovná jednotka musí vo svojej internej smernici prispôsobiť)

·         malá hodnota sa posudzuje individuálne podľa ocenenia jednotlivých lízingov

·         napr. tablety, počítače, telefóny, kopírovacie stroje, nábytok

·         ak sa tieto aktíva ďalej prenajímajú, nie je možné využiť túto výnimku

·         využitie aktív malých hodnôt nesmie byť závislé od využívania iných aktív

Ocenenie lízingu u nájomcu podľa IFRS 16 

Aktívum s právom na používanie:

Na začiatku doby trvania lízingu vo výške obstarávacej ceny („at cost“):

·         súčasná hodnota lízingových platieb neuhradených k začiatku trvania lízingu

·         plus lízingové platby uhradené pred začiatkom trvania lízingu

·         mínus získané lízingové stimuly

·         plus vedľajšie transakčné náklady

·         plus odhadované náklady na odstránenie, demontáž a likvidáciu aktíva

následné ocenenie:

Aktívum je odpisované po dobu použiteľnosti, musí sa zohľadniť zníženie hodnoty z dôvodu znehodnotenia (t.j. „impairement test“) a úpravy ocenenia v dôsledku precenenia záväzku

Záväzok z lízingu:

Na začiatku doby trvania lízingu vo výške súčasnej hodnoty  lízingových platieb neuhradených do tohto dátumu (k diskontovaniu je použitá implicitná, resp. prírastková úroková sadzba)

následné ocenenie:

·         prvotné ocenenie lízingového záväzku

·         plus úrokové náklady

·         mínus uhradené lízingové platby

·         plus/mínus precenenie hodnoty záväzku v dôsledku modifikácie lízingu (napr. predĺženie doby lízingu)

Ako by sa mala spoločnosť pripraviť na prechod na IFRS 16?

Odporúčame spoločnostiam posúdiť vplyv dopadov nového štandardu na akékoľvek zmluvy, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, resp. len uvažuje. Nevyhnutné je vypracovanie tzv. projektového plánu na precenenie operatívnych lízingov a zabezpečenie školenia o nových požiadavkách účtovania pre pracovníkov finančného oddelenia.

Sme si vedomí toho, že táto problematika je natoľko obsiahla, že jej poňatie v tomto blogu vyčerpávajúcim spôsobom je nemožné. Našim cieľom je pripraviť klientov, ktorých sa to týka, už v predstihu na pripravované zmeny v Medzinárodných účtovných štandardoch. Naši odborníci sú Vám kedykoľvek k dispozícii pri riešení praktických problémov s uplatnením nového štandardu IFRS 16.