audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Ako sa účtuje zahraničná DPH v súvislosti s refundáciou

1.3.2018 13:11

Počas auditov sa stretávame so situáciou, že účtovné jednotky nesprávne účtujú nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) z tovarov a služieb, ktoré obstarali v zahraničí. Nárok na vrátenie zahraničnej DPH účtujú ako poníženie príslušných nákladov účtovným predpisom 378 – Iné pohľadávky/5** - rôzne druhy nákladov.

Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. MF/014716/2006-721 k účtovaniu DPH zaplatenej v zahraničí a jej zahrnovaniu do základu dane z príjmov, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2006 (ďalej len „Usmernenie MF SR“).

O nároku na vrátenie sa účtuje na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky, súvzťažne v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v ČŠ EÚ vzniká v cudzej mene, pohľadávka v cudzej mene sa oceňuje v priebehu roka referenčným výmenným kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ak sa účtuje o nároku na vrátenie na konci roka, použije sa kurz v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak účtovná jednotka nárok na vrátenie uplatňuje viackrát za účtovné obdobie, vzniknuté rozdiely medzi uplatňovaným a uznaným nárokom sa účtujú podľa charakteru v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Ak účtovná jednotka účtuje o nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v ČŠ EÚ pri prekročení limitu pre jednotlivé ČŠ EÚ v účtovnom období, v ktorom vznikla, resp. najneskôr v rámci závierkových alebo upravujúcich závierkových účtovných prípadov podľa § 2a ods. 1 postupov účtovania.

Orientačný zoznam podmienok ČŠ EÚ v oblasti vrátenia DPH vrátane minimálnych limitov na vrátenie DPH stanovených v jednotlivých ČŠ EÚ je zverejnený na internetovej stránke www.financnasprava.sk (v časti: podnikatelia a organizácie – dane – DPH – vrátenie dane z iných členských štátov).

Príklad:

Slovenská IT spoločnosť sa zúčastnila vo Viedni medzinárodného veľtrhu v marci 2017. V súvislosti s touto akciou obstarala vo Viedni rôzne tovary a služby charakteru daňových výdavkov. Prekročila minimálny limit na vrátenie DPH v Rakúsku a požiadala o jej vrátenie. Požadovaná suma ale nebola v plnom rozsahu spoločnosti vrátená.

Účtovanie:

  1. Obstaranie tovaru a služieb 50*,51* - rôzne druhy nákladov / 321 – Záväzok z obchodného styku  
  2. DPH z tovaru a služieb s nárokom na vrátenie 50*.AU, 51*.AU – analytické členenie k predmetným syntetickým účtom / 321 - Záväzok z obchodného styku
  3. Zaúčtovanie nároku na vrátenie DPH k 31.12.2017 predpisom 378 – Iné pohľadávky / 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
  4. Príjem zahraničnej DPH na bankový účet žiadateľa 221 – Bankový účet / 378 – Iné pohľadávky
  5. Vrátenie DPH v nižšej hodnote, ako bol vykazovaný nárok 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť  (len rozdiel) / 378 – Iné pohľadávky