audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Rozpočet, účtovníctvo a výročná správa neziskovej organizácie

3.4.2018 16:13

Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby v súlade so zákonom č.213/1997 Z.z. v aktuálnom znení, hospodária podľa schváleného rozpočtu, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Správna rada ako najvyšší orgán neziskovej organizácie schvaľuje rozpočet organizácie najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka.

Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami a oddelene výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou. Nezisková organizácia môže podnikať za podmienky, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť verejnoprospešných služieb, pre ktoré bola založená. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Príjmy z podnikateľskej činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla. Kedy musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom? Povinnosť majú neziskové organizácie, ak:

  1. dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 33 193 EUR
  2. všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 EUR

Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskôr však do 30. júna a uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

Výročná správa neziskovej organizácia sa skladá z nasledovných častí:

  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  2. ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  3. výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
  4. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  5. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  6. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
  7. zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  8. ďalšie údaje určené správnou radou.