audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Oprava chýb minulých účtovných období z účtovného pohľadu

4.4.2018 18:42

Mnoho našich klientov sa stretlo so situáciou, že v bežnom účtovnom období obdržali od svojho dodávateľa faktúru, ktorá sa týkala predchádzajúceho účtovného obdobia, resp. zabudli v minulom účtovnom období zaúčtovať výnos odberateľskej faktúry, ktorá vecne patrí do predchádzajúceho účtovného obdobia. Ako vzniknutú situáciu riešiť?

V súlade s § 3 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej ako „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná účtovať a vykazovať účtovné prípady v období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v tom období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Postup účtovania účtovných prípadov, ktoré časovo a vecne súvisia s predchádzajúcim obdobím, závisí od významnosti daného účtovného prípadu. Ako stanoviť hladinu významnosti? Jej určenie je v kompetencii účtovnej jednotky a kritériá, na základe ktorých si stanoví hladinu významnosti, by mali byť popísané v Internej smernici. Nie je žiaduce, aby sa kritériá menili každý rok podľa toho, ako to vyhovuje účtovnej jednotke. Prístup ku stanoveniu hladiny významnosti môže byť rôzny a záleží od charakteru podnikania každej jednej účtovnej jednotky, napr.:

  1. Percento z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie
  2. Percento z obratu za účtovné obdobie
  3. Percento z ukazovateľa Pridaná hodnota
  4. Percento z celkových výnosov
  5. Percento z celkových aktív    

Zákon o účtovníctve nepredpisuje metódu stanovenia hladiny významnosti, ale stanovuje, že informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

Celkovo môžeme rozdeliť opravu chýb minulých účtovných období do 2 kategórií:

  1. Opravy nevýznamného charakteru
  2. Opravy významného charakteru

Opravy chýb minulých období nevýznamného charakteru účtujeme v súlade s §5 Postupov účtovania pre podnikateľov na príslušné účty podľa druhu účtovného prípadu bežného účtovného obdobia.

Opravy chýb minulých období významného charakteru, s ktorým vecne a časovo súvisia, sa účtujú v súlade s §59 odst. 13 Postupov účtovania pre podnikateľov na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, resp. na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov. V súlade s § 59 odst. 14 Postupov účtovania pre podnikateľov sa za opravy minulých období nepovažuje účtovanie opravnej položky, rezerv, úprava doby odpisovania alebo spôsob opotrebenia dlhodobého majetku. Pri oprave chýb minulých období významného charakteru treba brať na zreteľ schválenie účtovnej závierky v súlade s §16 odst. 9 až 11 Zákona o účtovníctve. Do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva. Možno konštatovať, že po schválení účtovnej závierky Valným zhromaždením, správnou radou alebo iným orgánom, sa účtovníctvo považuje „za sväté“ a nemožno už účtovné knihy opätovne otvárať.

Pre ilustráciu si uvedieme názorné príklady:

  1. Účtovná jednotka – developer obdržala dňa 15.03.2018 faktúru od dodávateľa za prepravné služby v sume 250 EUR v súvislosti s prepravou inžinierov v novembri 2017 na stavbu. Developer si stanovil v Internej smernici hladinu významnosti posúdenia chyby minulých období vo výške 1 percento z obratu, čo predstavuje výšku 5.000 EUR. Na základe uvedených skutočností zaúčtovala predmetnú faktúru na účet 518 – Ostatné služby bežného účtovného obdobia, t.j. v marci 2018, kedy danú faktúru obdržala. Posúdila danú chybu ako nevýznamnú, ktorá neovplyvní spoľahlivosť vykázaných údajov za rok 2017.
  2. Účtovná jednotka – developer obdržala dňa 15.03.2018 faktúru od dodávateľa za prepravné služby v sume 25.000 EUR v súvislosti s prepravou inžinierov v novembri 2017 na stavbu. Developer si stanovil v Internej smernici hladinu významnosti posúdenia chyby minulých období vo výške 1 percento z obratu, čo predstavuje výšku 5.000 EUR. Účtovnú závierku za účtovné obdobie 2017 zostavila dňa 15.02.2018 a Valné zhromaždenie schválilo túto účtovnú závierku dňa 17.02.2018. Keďže účtovné knihy obdobia 2017 sú po schválení účtovnej závierky už „sväté“, nemožno ich opätovne otvoriť. Chyba je ale významná z pohľadu prezentácie informácií v účtovnej závierke, preto účtovná jednotka zaúčtuje faktúru so súvzťažným zápisom 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov / 321 – Dodávatelia. Ak by účtovná jednotka dosahovala z minulosti len straty, ktoré by vykazovala na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov, účtovala by prostredníctvom tohto účtu účtovným zápisom 429 – Neuhradená strata minulých rokov / 321 – Dodávatelia.

Posúdenie opravy chýb minulých účtovných období z daňového pohľadu si vysvetlíme v nasledujúcom blogu.