audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Oprava chýb minulých účtovných období z daňového pohľadu

4.4.2018 19:08

V predchádzajúcom blogu sme si stručne popísali spôsob opravy chýb minulých účtovných období z účtovného pohľadu. Bez posúdenia daňového aspektu by táto téma nebola správne uzatvorená.

Okrem účtovných predpisov (Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania pre podnikateľov) popisuje posúdenie opravy chýb minulých účtovných období aj Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení (ďalej ako „DZP“) v súlade s § 17 odst. 15 a odst. 29.

Podľa § 17 odst. 15 ZDP daňovník zahrnie do základu dane opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklad (výdavok) uznaný za daňový výdavok alebo výnos ako zdaniteľný príjem v tom zdaňovacom období, s ktorým vecne a časovo súvisí bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdeleného zisku minulých rokov, v tom zdaňovacom období, keď to účtovná jednotka zistila. V tomto prípade daňovník podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, s ktorým tieto opravy chýb bezprostredne súvisia, resp. sa k nemu vzťahujú a upraví základ dane a daňovú povinnosť na správnu sumu.

Inštitút podania dodatočného daňového priznania je povinný vykonať daňovník ak zistí, že daň má byť vyššia ako uviedol v podanom daňovom priznaní. Daňovník použije tlačivo daňového priznania, ktoré je platné pre to zdaňovacie obdobie, za ktoré dodatočné daňové priznanie podáva.

Ustanovenia §17 odst. 29 ZDP daňovník uplatní v prípade, že v zdaňovacom období, ktorého sa oprava chýb minulých období týka, vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, t.j. zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy alebo nižšie náklady a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov (resp. neuhradenej straty minulých rokov) nebude mať v nasledujúcich účtovných obdobiach vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti. Ak sa daňovník rozhodne pre tento postup, potom už neuplatní úpravu základu dane podľa § 17 odst. 15 ZDP a nepodá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za minulé zdaňovacie obdobie.

Je na rozhodnutí daňovníka, ktorý postup pri oprave chýb minulých období použije.

Aká je lehota na vykonanie opravy chýb minulých období? V súlade s postupom opravy chýb minulých účtovných období podľa §17 odst. 15 a odst. 29 ZDP je lehota na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane 5 rokov. Táto lehota sa počíta od konca roka, v ktorom bol daňovník povinný podať daňové priznanie.  

Pre ilustráciu si uvedieme názorné príklady:

  1. Účtovná jednotka – developer nezaúčtovala do účtovného obdobia 2017 faktúru pre odberateľa za developing v sume 25.000 EUR. Túto chybu zistila až 04.apríla 2018. Účtovnú závierku za účtovné obdobie 2017 zostavila dňa 15.02.2018 a Valné zhromaždenie schválilo túto účtovnú závierku dňa 17.02.2018. Táto faktúra nebola zahrnutá do výnosov účtovného obdobia 2017 a ani nebola súčasťou základu dane za zdaňovacie obdobie 2017, keďže daňové priznanie dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 predložila správcovi dane dňa 17.02.2018 spolu s účtovnou závierkou. Ide o opravu chyby z minulého účtovného obdobia a zaúčtovaná v roku 2018, ale vecne a časovo patrí do zdaňovacieho obdobia 2017. Daňovník postupuje podľa §17 odst. 15 ZDP, túto sumu zahrnie do základu dane a vypočíta novú daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie 2017. Podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017, t.j. opravu vykoná daňovník len daňovo v tom zdaňovacom období, ktorého sa týka, keďže sa skutočnosť zistila až po schválení účtovnej závierky.
  2. Účtovná jednotka – developer zaúčtovala do účtovného obdobia 2016 faktúru pre odberateľa za developing v sume 25.000 EUR. V roku 2017 sa uskutočnil externý audit v tejto spoločnosti, ktorý zistil, že spoločnosť zaúčtovala v roku 2016 do výnosov o 10.000 EUR viac ako bolo uvedené v zmluve o poskytnutí developingu a aj ako bolo spoločnosti zo strany odberateľa uhradené za poskytnutie tejto služby. Na základe vypracovanej Internej smernice zadefinoval daňovník túto chybu ako významnú a v roku 2018 ju zaúčtoval na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých období. Je na rozhodnutí daňovníka, aký postup opravy z daňového pohľadu zvolí (uvádzame oba možné spôsoby):
    1. V súlade s §17 odst. 15 ZDP daňovník podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017, vykáže nižší základ dane a aj nižšiu daňovú povinnosť.
    2. V súlade s §17 odst.29 ZDP za zdaňovacie obdobie 2018 zahrnie do základu dane aj sumu 10.000 EUR a súčasne túto sumu uvedie na riadku 290 daňového priznania, keďže ide o významnú opravu chyby minulých období, ktorá je zaúčtovaná na účte 428, ktorý nie je súčasťou výsledku hospodárenia (vykázaného na riadku 100 daňového priznania). Ak by išlo z pohľadu účtovnej jednotky o nevýznamnú opravu chyby minulých období, zaúčtovala by ju v účtovnom období 2018 a následne by táto oprava chyby bola súčasťou výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100 daňového priznania. Následne sa už táto oprava neuvádza na riadku 290 daňového priznania.