audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Povinnosti štatutárneho orgánu spoločností voči valnému zhromaždeniu

5.4.2018 9:07

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením je jeden alebo viac konateľov, pri akciovej spoločnosti je to predstavenstvo.

Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. V súlade s §135 zákona č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie:

  1. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
  2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami,
  3. návrh na vymenovanie audítora (ak spoločnosť spĺňa kritériá na výkon štatutárneho auditu v súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)

Okrem týchto povinností by mal konateľ predložiť valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s účtovnou závierkou aj výročnú správu (ak má spoločnosť povinnosť vyhotoviť tento dokument v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Štatutárnym orgánom v akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Obdobné povinnosti voči valnému zhromaždeniu má i predstavenstvo, bližšie sú povinnosti upravené v § 192 Obchodného zákonníka.

Upozorňujeme, že aj výročná správa má byť predmetom prerokovania valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom. Častokrát sa na túto povinnosť zabúda.