audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Rôzne limity v Zákone o účtovníctve

5.4.2018 11:04

Cieľom tohto blogu je zosumarizovať monetárne limity, ktoré definuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení (ďalej ako „Zákon o účtovníctve“).

Zatriedenie do veľkostných skupín (§2 Zákona o účtovníctve)

1. do skupiny „mikro“ účtovných jednotiek patria účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň dve z troch podmienok:

celková suma majetku nepresiahne 350 000 EUR,

čistý obrat nepresiahne 700 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahne 10.

2. do skupiny „malej“ účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku je vyššia ako 350 000 EUR, ale nižšia ako 4 000 000 EUR,

čistý obrat je vyšší ako 700 000 EUR, ale nižší ako 8 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov je vyšší ako 10, ale nepresiahol 50.

3. do skupiny „veľkej“  účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku presiahne 4 000 000 EUR,

čistý obrat presiahne 8 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 50.

Pozn. posudzuje sa splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; ak účtová jednotka splní podmienky za obe obdobia, zmení zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia.

Zostavenie účtovnej závierky podľa osobitných predpisov (§17a Zákona o účtovníctve)

1. konkrétne zadefinované účtovné jednotky zákonom,

2. obchodná spoločnosť, ak za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku presiahla 170 000 000 EUR,

čistý obrat presiahol 170 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 2000.

3. iné účtovné jednotky, ak sa tak rozhodnú (a spĺňajú požiadavky Zákona o účtovníctve)

Overenie účtovnej závierky audítorom (§19 Zákona o účtovníctve)

1. Obchodná spoločnosť, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR,

čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 30.

2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

3. spoločnosť, ktorej povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

4. ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa §17a.

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku materskou účtovnou jednotkou (§22 Zákona o účtovníctve)

1. na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych jednotiek, sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 24 000 000 EUR,

čistý obrat materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 48 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 250.

2. za konsolidovaný celok sú po konsolidácii kapitálu, vzájomných vzťahov, výsledku hospodárenia, nákladov a výnosov splnené aspoň dve z týchto podmienok:

celková suma majetku materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 20 000 000 EUR,

čistý obrat materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 40 000 000 EUR,

priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej a všetkých dcérskych účtovných jednotiek presiahne 250.