audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Pripravované zmeny zákona o účtovníctve

20.9.2019 11:32

Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“).

Medzirezortné pripomienkové konanie sa skončilo dňa 13.6.2019 a prinieslo so sebou nasledujúce návrhy týkajúce sa auditu:

1. rozšíri sa okruh spoločností, ktoré majú povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom

Podľa aktuálneho znenia § 19 ods. 1, písm. a) zákona o účtovníctve musí mať individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom každá účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou povinne tvoriacou základné imanie (akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom, ak spĺňajú veľkostné kritériá. Na základe novely zákona o účtovníctve by sa mal od roku 2020 okruh overovaných spoločností rozšíriť aj o komanditnú a verejnú obchodnú spoločnosť.

2. "zmiernia" sa veľkostné kritériá na povinnosť overenia účtovnej závierky

Na základe súčasného znenia zákona o účtovníctve má povinnosť overenia účtovnej závierky každá obchodná spoločnosť a družstvo, ktorá za predchádzajúce účtovné obdobie spĺňa aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR;
  • čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR;
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

V prípade schválenia novely sa veľkostné kritériá zdvojnásobia, čo znamená, že povinnosť auditu budú mať účtovné jednotky, ktoré splnia aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 EUR
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 EUR
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Nová povinnosť pre audítorov

Novela týkajúca sa povinností auditu od roku 2020 zahŕňa aj ďalšiu zmenu, ktorá súvisí so zostavovaním výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a ods. 7 zákona o účtovníctve. Povinnosť vypracovať výkaz sa týka všetkých účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Navrhovanou novelou  zákona o účtovníctve pribudne audítorovi povinnosť overovať, či údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS sú v súlade s účtovnou závierkou.

Predpokladaná účinnosť novely

Všetky plánované novelizácie zákona o účtovníctve by sa mali uplatniť prvýkrát pri overovaní individuálnej účtovnej závierky za obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

V prípade overovania účtovného obdobia končiaceho najneskôr k 31.12.2019 sa použijú aktuálne veľkostné kritériá platné k 31. 12. 2019. Spoločnosti, ktorým účtovné obdobie začalo 1. 2. 2019 a neskôr (tzn. končí najskôr 31.1.2020), uplatnia pri posudzovaní povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom novelizované kritériá.

O schválení vyššie popísanej novely zákona o účtovníctve Vás budeme včas informovať.