audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Novela zákona o účtovníctve od 01.01.2020

6.11.2019 9:08

Dňa 15.10.2019 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Návrh zákona bol doručený NR SR dňa 23.08.2019 a k tejto téme sa viedli mnohostranné diskusie. Signátorom petície proti novele zákona bola aj Slovenská komora audítorov. Novela so sebou prináša nasledujúce zmeny.  

Oslobodenie od povinnosti zverejňovať nefinančné informácie účtovnej jednotky

Uvádzanie nefinančných informácií v správe o vedení podniku upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/95/EU, kde je uvedené, že nefinančné informácie by mali zverejňovať veľké podniky, ktoré sú subjektami verejného záujmu a podniky, ktoré prekročia kritérium priemerného počtu 500 zamestnancov. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a to pri aspektoch ako je vek, pohlavie, vzdelanie alebo odborná skúsenosť týchto pracovníkov. Súčasťou opisu a výsledkov používania politiky účtovnej jednotky v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú aj postupy náležitej starostlivosti, ktoré účtovná jednotka uplatňuje napr. v rámci systémov riadenia rizík za účelom identifikácie, prevencie a zmiernenia  skutočných alebo potenciálnych negatívnych vplyvov na tieto oblasti, ktoré súvisia s činnosťou účtovnej jednotky.

Novela zákona oslobodzuje niektoré podniky od zverejňovania týchto nefinančných informácií. V praxi by išlo o veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Uvedené platí pre účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

Audítorom pribudnú ďalšie povinnosti

Ak účtovná jednotka zostavila riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS), vznikala jej v súlade so zákonom o účtovníctve povinnosť zostaviť aj výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Tento výkaz nebol predmetom overovania zo strany audítora. Novela zákona o účtovníctve zavádza do praxe overovanie týchto informácií uvedených vo výkazoch, najmä ich súlad s účtovnou závierkou. Výnimku bude mať tá účtovná jednotka, ktorá je pod dohľadom Národnej banky Slovensky, čiže najmä komerčné banky, poisťovne, burza cenných papierov a i.  

Okrem overenia vybraných údajov z účtovnej závierky pribudne audítorom povinnosť overiť aj účtované jednotky, ktoré pred novelou neboli povinné mať overenú účtovnú závierku audítorom, a to aj napriek tomu, že spĺňali veľkostné podmienky. Reč je o rozšírení povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom pre obchodné spoločnosti, ktoré nemusia vytvárať základné imanie, čiže pre komanditnú spoločnosť a verejnú obchodnú spoločnosť.   

Zmena veľkostných kritérií a povinnosť auditu

Ďalšou významnou zmenou sú nové veľkostné kritéria, na základe ktorých vzniká účtovnej jednotke povinnosť overiť si riadnu aj mimoriadnu účtovnú závierku audítorom. Uvedené vychádza z potreby zvoľnenia prísnejšie nastavených kritérií v porovnaní s okolitými štátmi EÚ, napr. s Rakúskom. Novelou sa navrhuje zvýšenie majetku a čistého obratu spoločnosti o 100 % zo súčasných kritérií. Nové kritéria teda sú nasledovné:

  • suma majetku je aspoň 2 000 000 eur,
  • suma čistého obratu je aspoň 4 000 000 eur,
  • prepočítaný počet zamestnancov dosiahol aspoň 30.  

Účtovná jednotka teda musí splniť aspoň dve z vyššie uvedených podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, aby mala povinnosť auditu. Prechodné ustanovenia k novele zároveň stanovujú, že za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 použijú veľkostné kritériá platné k 31. decembru 2019. Spoločnosti, ktorým účtovné obdobie bude končiť v priebehu roka 2020 (napr. ak majú účtovné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020), uplatnia nové veľkostné kritériá pri posudzovaní povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom za toto účtovné obdobie.