audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2

20.3.2020 18:39
V prvom kroku je potrebné klasifikovať dôvod neprítomnosti zamestnanca v práci a na základe neho následne postupovať v zmysle platnej legislatívy a odporúčaní jednotlivých orgánov. V praxi môžu nastať tieto prípady: U zamestnanca bolo potvrdené ochorenie typu COVID-19; Zamestnancovi bola nariadená domáca karanténa; Zamestnanec zostal doma s deťmi z dôvodu uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia; Zamestnanec nenastúpil do práce z dôvodu, že prevádzka bola uzatvorená; Zamestnanec nenastúpil do zamestnania z dôvodu, že 

Odklad daňového priznania pre osoby bez povinnosti elektronickej komunikácie do konca mája 2020

18.3.2020 7:55
Finančná správa SR zavádza opatrenie, na základe ktorého umožní fyzickým a právnickým osobám, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou, elektronický odklad daňového priznania do konca mája 2020 (resp. do 1.6.2020, keďže 31.5.2020 pripadá na nedeľu). Na daňové priznania podané v predĺženej lehote bude finančná správa prihliadať ako na podanie spravené v lehote. O tejto skutočnosti nemusia daňovníci finančnú správu informovať. Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb zapí 

Cestovné náhrady – najčastejšie chyby z aplikačnej praxe

17.12.2019 19:03
V prvom kroku je potrebné povedať, že alfou a omegou pri uznaní cestovných výdavkov je dôsledne vypracovaná interná smernica. Tá by mala byť pravidelne aktualizovaná a zároveň zrozumiteľná pre každého zamestnanca. Pri výkone auditu sa najčastejšie stretávame s nasledujúcimi chybami: Preplatenie bankových poplatkov pri platbe súkromnou platobnou kartou v zahraničí Asi najčastejším problémom je preplácanie bankových poplatkov pri platbe v zahraničí súkromnou kartou zamestnanca. Spoločnosti to zdôvodňujú tým, že zamestnanec by pri výkone zahraničnej 

Inventarizácia účtov ako pomôcka účtovníkov

11.11.2019 14:52
Účtovná jednotka je povinná zostavovať účtovnú závierku, ktorá poskytuje verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii. Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je posledný deň účtovného obdobia alebo iný deň v priebehu účtovného obdobia, ak si to vyžaduje osobitný predpis. Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama a spravidla nasleduje do troch mesiacov po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov podľa  

Novela zákona o účtovníctve od 01.01.2020

6.11.2019 9:08
Dňa 15.10.2019 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Návrh zákona bol doručený NR SR dňa 23.08.2019 a k tejto téme sa viedli mnohostranné diskusie. Signátorom petície proti novele zákona bola aj Slovenská komora audítorov. Novela so sebou prináša nasledujúce zmeny.   Oslobodenie od povinnosti zverejňovať nefinančné informácie účtovnej jednotky Uvádzanie nefinančných informácií v správe o vedení podniku upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/95/EU, 

Elektromobil v účtovníctve

4.11.2019 13:19
Elektromobil je predmetom úpravy viacerých právnych predpisov. Keďže prioritne ide o vozidlo určené na prepravu osôb a tovaru, bude sa na neho vzťahovať zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý definuje elektromobil ako vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Daň sa určuje v závislosti od výkonu motora v kW a k nej prislúchajúcej ročnej sadzby dane prepočítanej na mesiace, v ktorých bolo vozidlo využívané na podnikateľské účely. Aktuálna ročná sadzba