audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2020

23.10.2019 12:45
V tomto blogu sa budeme podrobnejšie venovať novele zákona o dani z príjmov, ktorá bola dňa 18.09.2019 schválená parlamentom. Táto novela nadobúda účinnosť od 01.01.2020 a prináša so sebou výrazné zmeny pre fyzické aj právnické osoby. Zmena výšky nezdaniteľnej časti základu dane pre fyzické osoby Nezdaniteľná časť základu dane bude z pôvodného 19,2-násobku platného životného minima navýšená na jeho 21-násobok. V praxi to povedie k zníženiu dane ako aj k zjednodušeniu výpočtu. Nová suma životného minima 

Garantovaná energetická služba pre verejný sektor – účtovný aspekt

1.10.2019 16:06
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR vypracovalo jednotnú metodiku na prípravu a realizáciu tzv. garantovanej energetickej služby pre verejný sektor. Poskytovanie garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je upravené v § 18 odsek 6 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 4/2019 Z. z. Pre potreby účtovania tejto služby bol doplnený § 30e v Opatrení MFSR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného ú 

Pripravované zmeny zákona o účtovníctve

20.9.2019 11:32
Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“). Medzirezortné pripomienkové konanie sa skončilo dňa 13.6.2019 a prinieslo so sebou nasledujúce návrhy týkajúce sa auditu: 1. rozšíri sa okruh spoločností, ktoré majú povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom Podľa aktuálneho znenia § 19 ods. 1, písm. a) zákona o ú 

Zdaňovanie a účtovanie virtuálnej meny („kryptomeny“)

30.7.2019 10:22
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona o dani z príjmov. Metodické usmernenie je vydané pod č. MF/10386/2018-721. Virtuálnou menou sa podľa tohto usmernenia rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami 

Nové sumy stravného platné od 1.7.2019

23.7.2019 9:57
Radi by sme Vás v tomto čísle blogu upozornili na nové (vyššie) sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré platia od 1.júla 2019. Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách je upravené zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v aktuálnom znení. Nové sumy stravného pri pracovných cestách sú definované v Opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z.z. V priebehu roka 2019 je teda potrebné prihliadať na túto zmenu a výdavky na stravné vyplácať 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

27.11.2018 15:49
Parlament schválil dňa 1. februára 2018 vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a niektoré ďalšie zákony. Hlavným cieľom predloženého návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2015/849 zo dňa 20. mája 2015 (ďalej ako „IV. AML Smernica“). Zmyslom tejto smernice je okrem iného aj zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí. Jedným z novelizovaných zákonov je aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých z