audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Sociálny fond

24.8.2018 11:23
Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sú upravené v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v aktuálnom znení (ďalej ako „Zákon o sociálnom fonde“) Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ - právnická osoba so sídlom na území SR, alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom 

Nové sumy stravného platné od 1.6.2018

17.7.2018 9:05
Radi by sme Vás upozornili v tomto blogu na nové (vyššie) sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré platia od 1.júna 2018. Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách je upravené zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v aktuálnom znení. Nové sumy stravného pri pracovných cestách sú definované v Opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. V priebehu roka 2018 je teda potrebné prihliadať na túto zmenu a výdavky na stravné vyplácať do konca m 

GDPR - General Data Protection Regulation

4.5.2018 13:38
Po štyroch rokoch kontroverzných diskusií ohľadne toho, ako by mala vyzerať nová právna úprava pre ochranu osobných údajov, bol text nového nariadenia GDPR schválený a začne sa uplatňovať od 25. mája 2018.  Tejto téme sme sa venovali v našom blogu dňa 16.10.2017. GDPR nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. Keďže ide o nariadenie, nemusí ho implementovať každá členská krajina EÚ a od dátumu účinnosti je priamo vykonateľné. GDPR nie je iba ďalšou novelou v oblasti ochrany osobných údajov, ale znamená menšiu revol 

Spoločnosť v likvidácii

4.5.2018 11:03
Nie vždy sa podnikateľský plán skončí „happyendom“ a spoločnosti sú nútené ukončiť svoju činnosť. Majú dve možnosti – ukončiť svoje pôsobenie bez likvidácie alebo likvidáciou. V dnešnom blogu sa venujeme  druhej možnosti. Proces likvidácie obchodných spoločností je riešený v zákone č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“), §70 - §75a. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvid 

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

20.4.2018 11:36
Mnoho klientov zabúda na zákonnú povinnosť zamestnávať pri počte 20 a viac zamestnancov aj zamestnancov so zdravotným postihnutím. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v aktuálnom znení a iných právnych predpisov. Spoločnosti majú povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „úrad“) v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu 

Príspevok do Hudobného fondu

12.4.2018 17:34
V praxi sa stretávame s otázkami kto, kam, kedy a v akej výške by mal uhradiť príspevok do umeleckého fondu. V našom blogu sa venujeme prípadu, kedy slovenský promotér (slovenská s.r.o.) uhradil slovenskému umelcovi - huslistovi odmenu za aktívnu účasť na koncerte. Odvody umelcov do Hudobného fondu upravuje zákon č. 13/1993 Zb. o umeleckých fondoch v aktuálnom znení (ďalej ako „zákon“). V zmysle uvedeného zákona, príspevky do Hudobného fondu sú povinní platiť umelci a autori hudobných diel, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej