audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Rôzne limity v Zákone o účtovníctve

5.4.2018 11:04
Cieľom tohto blogu je zosumarizovať monetárne limity, ktoré definuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení (ďalej ako „Zákon o účtovníctve“). Zatriedenie do veľkostných skupín (§2 Zákona o účtovníctve) 1. do skupiny „mikro“ účtovných jednotiek patria účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň dve z troch podmienok: celková suma majetku nepresiahne 350 000 EUR, čistý obrat nepresiahne 700 000 EUR, priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahne 10. 2. do skupiny „malej“ účtovnej jednotky sa zatriedi účtovn 

Povinnosti štatutárneho orgánu spoločností voči valnému zhromaždeniu

5.4.2018 9:07
Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením je jeden alebo viac konateľov, pri akciovej spoločnosti je to predstavenstvo. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. V súlade s §135 zákona č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie: riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na 

Oprava chýb minulých účtovných období z daňového pohľadu

4.4.2018 19:08
V predchádzajúcom blogu sme si stručne popísali spôsob opravy chýb minulých účtovných období z účtovného pohľadu. Bez posúdenia daňového aspektu by táto téma nebola správne uzatvorená. Okrem účtovných predpisov (Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania pre podnikateľov) popisuje posúdenie opravy chýb minulých účtovných období aj Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení (ďalej ako „DZP“) v súlade s § 17 odst. 15 a odst. 29. Podľa § 17 odst. 15 ZDP daňovník zahrnie do z 

Oprava chýb minulých účtovných období z účtovného pohľadu

4.4.2018 18:42
Mnoho našich klientov sa stretlo so situáciou, že v bežnom účtovnom období obdržali od svojho dodávateľa faktúru, ktorá sa týkala predchádzajúceho účtovného obdobia, resp. zabudli v minulom účtovnom období zaúčtovať výnos odberateľskej faktúry, ktorá vecne patrí do predchádzajúceho účtovného obdobia. Ako vzniknutú situáciu riešiť? V súlade s § 3 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej ako „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná účtovať a vykazovať účtovné pr 

Rozpočet, účtovníctvo a výročná správa neziskovej organizácie

3.4.2018 16:13
Neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby v súlade so zákonom č.213/1997 Z.z. v aktuálnom znení, hospodária podľa schváleného rozpočtu, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Správna rada ako najvyšší orgán neziskovej organizácie schvaľuje rozpočet organizácie najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady 

Ako sa účtuje zahraničná DPH v súvislosti s refundáciou

1.3.2018 13:11
Počas auditov sa stretávame so situáciou, že účtovné jednotky nesprávne účtujú nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) z tovarov a služieb, ktoré obstarali v zahraničí. Nárok na vrátenie zahraničnej DPH účtujú ako poníženie príslušných nákladov účtovným predpisom 378 – Iné pohľadávky/5** - rôzne druhy nákladov. Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. MF/014716/2006-721 k účtovaniu DPH zaplatenej v zahraničí a jej zahrnovaniu do základu dane z príjmov, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi