audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Schvaľovanie a ukladanie účtovných závierok

20.2.2018 13:02
Na základe novely §40 odst. 1 a odst. 2 Obchodného zákonníka (zákonom č. 264/2017 Z.z., ďalej ako „Obchodný zákonník“) s účinnosťou od 1.1.2018 sa zosúladí právna úprava schvaľovania a ukladania účtovných závierok do zbierky listín so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení (ďalej ako „zákon o účtovníctve“). Zákon o účtovníctve do konca roka 2017 len nepriamo naznačoval, že účtovná závierka by mala byť schválená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

16.1.2018 14:57
Zdravotná poisťovňa povinne vykonáva ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca. Výsledkom ročného zúčtovania poistného môže byť nedoplatok alebo preplatok. Na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej ako „postupy účtovania v PU“) sa preplatky a nedoplatky poistného za zamestnanca z ročného z 

Podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia

2.1.2018 21:38
Dňom 01.01.2018 nadobúda účinnosť novela Zákona o účtovníctve (ďalej ako „ZoÚ“), ktorá rozširuje deviatu časť zákona o zadefinovanie správneho deliktu. Opakované spáchanie správneho deliktu, ktorým je: nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, prípady, kedy účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, prípady, kedy vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, prípady, kedy zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovní 

Stálosť informácií uvedených na dokladoch z registračných pokladníc

13.12.2017 15:38
Počas realizácie auditov sa stretávame so situáciou, že účtovné prípady napr. spotreby materiálu, spotreby pohonných látok, tržieb z predaja tovaru a pod. sú podložené pokladničnými dokladmi z elektronickej („ERP“), resp. virtuálnej („VRP“) registračnej pokladnice. Tieto doklady sa z dôvodu rýchlej a lacnej tlače tlačia na termopásky. Informácie uvedené na týchto termopáskach sa po krátkom čase stávajú vyblednuté a nečitateľné. Na základe §4 odst.2. písm.b) bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej 

Vyhotovenie a zverejnenie výročnej správy

23.11.2017 16:11
Vyhotovili a zverejnili ste už výročnú správu za účtovné obdobie 2016? Musíte to stihnúť do konca roka 2017. V súlade s §8 odst. 3 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení (ďalej ako „zákon o účtovníctve“) je účtovníctvo úplné, ak účtovná jednotka okrem iných náležitostí vyhotovila výročnú správu a zverejnila ju v registri účtovných závierok. Kto má povinnosť vyhotoviť výročnú správu? Účtovnú závierku musí mať overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 

Definícia kapitálových fondov spoločnosti

7.11.2017 12:52
Novela Obchodného zákonníka zavádza od 1.10.2018 pojem “kapitálový fond spoločnosti”, ktorý bol doteraz zadefinovaný len v účtovných predpisoch. Z tohto dôvodu boli kapitálové fondy používané často a s rôznym účelom.   Ako kapitálový fond spoločnosti sa v súlade s osobitným predpisom vykazuje a) emisné ážio, b) suma príspevku, ktorú akcionári priplatia za to, že získajú výhodu pre svoje akcie pri rozdeľovaní zisku, c) suma iných príspevkov akcionárov, ktoré nesúvisia so získaním výhody pre akcie a slú