audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Predĺženie doby archivácie od 1.1.2018

6.11.2017 17:04
Národná rada SR dňa 11.10.2017 schválila novelu Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”), ktorou v tomto zákone nastáva od 1. 1. 2018 niekoľko významných zmien. Okrem iných zmien za porušenie zákona o účtovníctve bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie a predĺži sa aj doba archivácie účtovných dokladov. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov upravoval rozdielne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných zá 

Nová regulácia ochrany osobných údajov – nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation)

16.10.2017 12:04
Nové pravidlá ochrany osobných údajov upravené v GDPR sa začnú uplatňovať od 25. mája 2018 a budú sa týkať každého z približne 500 miliónov Európanov a v podstate všetkých obchodných spoločností pôsobiacich na vnútornom trhu Európskej únie. Aktuálne sa nachádzame takmer v poslednom polroku dvojročného prechodného obdobia určeného pre firmy na prispôsobenie sa novým regulačným povinnostiam. V Národnej rade SR sa aktuálne už schvaľuje nový národný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý preberá nariadenie 

Register partnerov verejného sektora

10.10.2017 14:26
Dňa 1.februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej ako „RPVS“). Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba (ďalej ako „PO“), ktorá, okrem iného, prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit – jednorazovo za viac ako 100.000 EUR alebo v úhrne za viac ako 250.000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Týmto plnením môžu byť prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho účelového 

Účtovníctvo a daňovníctvo neziskových účtovných jednotiek

25.8.2017 14:48
Neziskové organizácie svojim poslaním majú nezastupiteľné miesto v spoločnosti tým, že ponúkajú služby a pôsobia tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom končí. Špecifiká týchto neziskových organizácií súvisia s ich viaczdrojovým financovaním a ich všeobecnou prospešnosťou. Základnú právnu normu pre vedenie účtovníctva tvorí Zákon o účtovníctve v aktuálnom znení. Neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak 

Výkaz Cash Flow (Prehľad peňažných tokov)

25.8.2017 14:43
Na základe požiadavky viacerých klientov pomôcť im pri zostavení Prehľadu peňažných tokov (PPT), rozhodli sme sa venovať práve tejto téme s cieľom vysvetliť základné logické pravidlo pri zostavovaní tohto prehľadu. Pojem cash (peňažné prostriedky) flow (tok) má svoj pôvod v USA, kde si jeho sledovanie vynútili potreby kapitálových trhov. Od začiatku minulého storočia sa stáva predmetom záujmu finančnej teórie a v 60. rokoch sa objavuje odporučenie rozšíriť finančné výkazy podnikov o tento výkaz. V USA sa vykazovanie cash flow stalo od roku 1971 (Opinion No.19) povinnou sú 

IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

24.8.2017 13:52
Koncom mája 2014 vydali spoločne Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB, vydáva medzinárodné účtovné štandardy IFRS) a Rada pre účtovné štandardy USA (FASB, vydáva účtovné štandardy US GAAP) nový štandard pod názvom „Revenue from Contracts with Customers – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“. Účinnosť tohto štandardu je od 1.januára 2018 s možným retrospektívnym uplatnením. K dnešnému dňu tento štandard ešte nie je schválený na používanie v Európskej únii (EU),