audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Blog

Dokumentácia k ochrane osobných údajov

24.8.2017 11:53
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinná zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov kombináciou splnenia viacerých regulačných povinností ako aj prijatím vhodných a primeraných technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení. Najdôležitejšou a najviac 

Nový štandard IFRS 16 - Lízingy

23.8.2017 12:31
Takmer po desiatich rokoch je vydaná nová úprava lízingov podľa IFRS, ktorej účinnosť bude od 1.januára 2019. Na základe harmonogramu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sa očakáva schválenie pre použitie v EÚ v roku 2017. Cieľom tohto nového štandardu IFRS 16 je priblíženie so štandardmi US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). K dátumu prechodu (1.1.2019) medzi starou úpravou lízingov (IAS 17, IFRIC 4, SIC-15, SIC-27) a novou úpravou (IFRS 16) nie je nutné prehodnocovať staré zmluvy, či spĺňajú vymedzenie lízingu podľa IFRS 16. Rozpoznanie lízingu podľa IFRS 16 sa