audit - účtovníctvo - podnikové poradenstvo

Náš tím

Johanes & Partner s.r.o. poskytuje služby prostredníctvom konateľa – štatutárneho audítora. Na projektovej báze spoločnosť spolupracuje i s inými audítormi, daňovými poradcami, znalcami a odborníkmi v rôznych oblastiach.

fotka

Martin

Martin je slovenský štatutárny audítor a vlastní tiež licenciu dipIFR medzinárodne uznávanej audítorskej a účtovnej inštitúcie ACCA.

Martin vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Od roku 2005 pôsobí v oblasti auditu, zameriava sa na audity individuálnych účtovných závierok zostavených podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov, forenzného audítu, due diligence, ekonomického a účtovného poradenstva. Poskytuje služby prvostupňového preverenia čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (napr. The Seventh Framework Programme, Horizon2020, Tempus a pod.). Má skúsenosti aj s preverením čerpania prostriedkov pre municipality (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus a pod.).

Martin poskytuje taktiež školenia pre klientov na rôzne témy z ekonomickej oblasti.

fotka

Lucia

Lucia ukončila v roku 2015 doktorandské štúdium v programe ekonomika a manažment podniku.

Vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde získala doplňujúcim pedagogickým štúdiom i pedagogickú spôsobilosť.

Od roku 2015 pracovala v spoločnosti Rödl & Partner Audit, s.r.o. ako asistent audítora, odkiaľ v roku 2019 odišla na pozíciu Senior audítor do spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. Od roku 2020 je súčasťou nášho tímu.

Lucia získala skúsenosti v týchto oblastiach:

  • audit a preverenie individuálnych účtovných závierok zostavených podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných účtovných štandardov,
  • audit skupinových balíkov zostavených podľa nemeckých predpisov a IFRS,
  • iné audítorské a uisťovacie služby,
  • due diligence,
  • preverenie nastavenia kontrol a efektívneho fungovania interného kontrolného prostredia,
  • finančné analýzy,
  • ekonomické a účtovné poradenstvo.

Tieto projekty Lucia realizovala v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach, pôsobiacich v oblasti automobilového, strojárskeho, poľnohospodárskeho, stavebného, farmaceutického priemyslu i v oblasti obchodu a služieb.

Lucia sa cieľavedome pripravuje na skúšky štatutárneho audítora.

fotka

Jozef

Jozef je slovenský štatutárny audítor.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky a odbor účtovníctvo/audítorstvo. Od roku 2006 pôsobí v oblasti štatutárneho auditu, zameriava sa na audity individuálnych účtovných závierok zostavených podľa slovenských i medzinárodných účtovných štandardov, vykonávanie ekonomického a účtovného poradenstva. V rámci praxe v audite pracoval 4 roky v medzinárodnej audítorskej spoločnosti Mazars Slovensko, s.r.o. Zúčastňoval sa tiež na projektoch v oblasti preverenia a nastavenia vnútorného kontrolného systému výrobných spoločností, vrátane nastavenia kalkulačných systémov. Vďaka svojmu 3 ročnému pôsobeniu ako CFO vo veľkej stavebno - výrobnej spoločnosti tiež získal skúsenosti a znalosti z fungovania a riadenia ekonomicko - finančného podnikového systému, vrátane implementácie metodiky účtovníctva, vykazovania zákazkovej výroby a daňovej politiky.

Jozef realizoval projekty v celej škále odvetví, pričom významnú časť projektov tvorili zákazky pre stredne veľké a veľké spoločnosti zamerané na chemický, ťažobný, hutnícky priemysel, stavebnú výrobu, strojársky priemysel a automobilový sektor.

fotka

Milan

Milan v roku 2013 dokončil inžinierske štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave na Národohospodárskej fakulte v odbore Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Od roku 2013 pracoval v spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. ako asistent audítora, odkiaľ v roku 2021 odišiel a stal sa súčasťou nášho tímu.

Milan sa zúčastnil desiatok štatutárnych auditov a neskôr viedol svoj vlastný audítorský tím. Má skúsenosti so stredne veľkými a veľkými spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti automobilového, strojárskeho, stavebného, farmaceutického a energeticko-teplárenského priemyslu i v oblasti obchodu a služieb. V roku 2021 úspešne absolvoval certifikovaný vzdelávací projekt „Audit v samospráve".

Aktuálne svedomito pracuje na úspešnom dokončení audítorských skúšok.